CERTYFIKATY

szkoła przyjazna środowisku logo Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU przyznany przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Celem przedsięwzięć było integrowanie i angażowanie całej społeczności szkolnej wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych w obszarze edukacji ekologicznej oraz podnoszenie efektywności pracy w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Nasza szkoła realizowała własny projekt ekologiczny poprzez udział w: „Sprzątaniu na spontanie", a także działanie programów: „Aktywni Błękitni, „Drzewo Franciszka” i „Szkółki wędkarskiej”.


państwowe gospodarstwo wodne wody polskie logoAKTYWNI BŁĘKITNI - Szkoła przyjazna wodzie

Organizator: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

To program promujący działania na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Celem jest stworzenie sieci szkół, które systematycznie i planowo będą edukowały w zakresie dbałości o wodę oraz budowały poprawne nawyki bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych i rekreacji wodnej.

szkoła promująca zdrowie logoWojewódzka Kapituła przyznała nam certyfikat SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE, jako dowód, że szkoła tworzy dobry klimat, warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem.

szkoła przyjazna niewidomym logoNasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" zorganizowanej przez Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Dzięki zaangażowaniu i pracy, naszej placówce został przyznany Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM.

szkoła wierna dziedzictwu logo W dowód uznania za pracę nad kształtowaniem u dzieci postaw patriotycznych, umiłowania ojczyzny, szacunku dla symboli i barw narodowych oraz tradycji i zwyczajów, na wniosek Kapituły, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty przyznał naszej placówce Certyfikat SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU.

eTwinning logoWzięliśmy udział w programie eTwinning, czyli społeczności gromadzącej szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracującej za pomocą mediów elektronicznych. W ramach programu, uczniowie i nauczyciele wykorzystując Internet, współdziałają ponad granicami, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektach rocznie. Od września 2014 roku istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. Właśnie na zasadzie współpracy krajowej, zrealizowaliśmy, wraz z uczniami z SP 16 w Elblągu projekt pt.: „Trick or treating", dotyczący święta Halloween. Realizacja projektu przyniosła nam kolejny certyfikat.

szkoła w ruchu logoNasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu. SP 15 może poszczycić się certyfikatem - otrzymaliśmy bowiem tytuł: SZKOŁY w RUCHU. By tego dokonać musieliśmy udokumentować osiągnięcia w wielu obszarach naszej działalności: podać przykłady dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje wychowania fizycznego mogą być ciekawe i atrakcyjne, przeprowadzić akcje związane z aktywnością ruchową, nieodbywającą się w czasie trwania zajęć szkolnych, zorganizować i przeprowadzić konkursy dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa i zdrowia, zachęcać uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywać ich pasje, zainteresowania i talenty, zorganizować imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, a także współpracować z wieloma organizacjami społecznymi.

szkoła bez przemocy logoBraliśmy udział w kampanii społecznej „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY". Celem programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmiana postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia, które skutecznie zwalczałoby to zjawisko. Po roku intensywnej pracy i realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego STOP PRZEMOCY W SZKOLE, możemy się pochwalić, że nasza szkoła uzyskała CERTYFIKAT.

dziewczynka z zapałkami logoJesteśmy wrażliwi na czyjąś krzywdę i biedę, dlatego włączamy się w różne akcje charytatywne. Jedną z nich była ogólnopolska akcja organizowana przez łódzką fundację: "Dziewczynka z zapałkami". Nasze działania zostały docenione i uwieńczone CERTYFIKATEM PRZYJACIELA DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI.

mały internauta logo Każdemu znane są zagrożenia, na jakie mogą być narażeni młodzi internauci, rozpoczynający swą przygodę z Internetem. Podjęte przez szkołę działania zostały wyróżnione przez portal internetowy "Wirtualna Polska", który nadał nam CERTYFIKAT MAŁEGO INTERNAUTY.

szkoła przyjazna kombatantom logo Od 24 kwietnia 1998 roku szkoła nosi imię Armii Krajowej. Od tego czasu datuje się ścisła współpraca z elbląskim środowiskiem kombatanckim. I to właśnie na wniosek środowisk akowskich Elbląga i Olsztyna w roku szk. 2008/09 Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Pan Marian Podziewski, nadał nam Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA KOMBATANTOM.

katyń ocalić od zapomnienia logoW roku szk. 2009/10 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Akcja, pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, polegała na posadzeniu 21473 dębów. Dęby mają symbolizować polskich oficerów, którzy stracili życie podczas Golgoty Wschodu. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT dla uhonorowania pamięci pułkownika Wiktora Kaczyńskiego. Byliśmy pierwszą szkołą w Elblągu, która wzięła udział w tej ogólnopolskiej akcji. Dąb został zasadzony na terenie posesji.

szkoła odkrywców talentów logo W roku szkolnym 2010/11 uzyskaliśmy tytuł: SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, który świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

szkoła promująca bezpieczeństwo logoWarmińsko - Mazurski Kurator Oświaty przyznał nam Certyfikat SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO. Wyróżnienie to otrzymaliśmy w dowód uznania działań na rzecz zapobiegania zjawisku agresji i przemocy oraz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Ogłoszenia...

KONSULATACJE
DLA RODZICÓW
konsultacje logo

Kalendarz...

grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Certyfikaty...

certyfikat logo

Wakacje za...

206 dni
Copyright