WOLONTARIAT

Katarzyna Zapolska

Cele i zadania:

  • promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań u dzieci, gotowości, niesienia pomocy innym,
  • szerzenie kultury zdrowotnej,
  • działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i nałogom,
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego stylu życia,
  • wyrabianie postaw gotowości pomocy innym,
  • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

 Plan pracy

Ogłoszenia...

 

21.11. kl. 4-8 godz. 16:30
22.11. kl. 0-3 godz. 16:30

Certyfikaty...

Wakacje za...

214 dni
Copyright